name

growing

Phương Pháp Giáo Dục

Trường Mầm non Thực nghiệm AMV áp dụng phương pháp giáo dục sớm, trong đó lấy phương pháp giáo dục Montessori làm chủ đạo. Phương pháp giáo dục trẻ của AMV là lấy khả năng tự học...

“Tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong con người trưởng thành của đứa trẻ về sau.” Maria Montessori Hàng trăm năm qua...

Sự khác biệt của PPGD Montessori & PPGD truyền thống