name

growing

MỤC TIÊU CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.Phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần cho trẻ em

2. Hình thành khả năng tự lập, tự tin các năng lực, phẩm chất tâm lý nền tảng

3. Khơi dậy và phát triển tối đa khả năng tiềm ẩn của mỗi trẻ