name

growing

Mục Tiêu Giáo Dục

MỤC TIÊU CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 1.Phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần cho trẻ em 2. Hình thành khả năng tự lập, tự tin các năng lực, phẩm chất tâm lý nền tảng 3. Khơi dậy và...

Tại trường mầm non thực nghiệm AMV áp dụng phương pháp giáo dục sớm và các phương pháp giáo dục tiên tiến trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ; với phương châm:...